Steateseal

Provinciale Staten Friesland

Zo stemden de partijen

Hieronder kun je nakijken hoe de verschillende partijen in Provinciale Staten in Friesland gestemd hebben over de stellingen in de Meestem-meter. De meestem-meter maakt gebruik van voorstellen en moties die in de afgelopen vier jaar daadwerkelijk in Provinciale Staten in de provincie Fryslân zijn behandeld. Je kunt de Meestem-meter hier doen.


1. Boringen naar olie, gas en zout in het Waddengebied moeten worden stopgezet.

Boringen naar olie, gas en zout brengen schade toe aan het Waddengebied, stellen verschillende partijen. Zij willen dat deze boringen worden stopgezet en dat de provincie alles doet wat mogelijk is om het gebied te beschermen. De boringen leiden onder andere tot bodemdaling.

Andere partijen stellen dat de ecologische bescherming van het Waddengebied al voldoende geborgd is via het Waddenfonds. In tien jaar tijd wordt 180 miljoen euro geïnvesteerd in economische en ecologische projecten in het Waddengebied.


2. De provincie moet expliciete doelen opnemen in haar plannen voor het Veenweidegebied.

Een voorstel van zes oppositiepartijen om het grondwaterpeil in het Veenweidegebied fors te verhogen, kon niet rekenen op voldoende steun. Het voorstel moest leiden tot minder CO2-uitstoot, een gevarieerder landschap, meer biodiversiteit en het tegengaan van bodemdaling. Met een kostenraming van 1,2 miljard euro wordt het voorstel te duur geacht.

Als alternatief stelt Gedeputeerde Staten een tussenstap voor. In een maatschappelijke kosten- baten-analyse worden verschillende plannen doorgerekend. Dit voorstel zelf wordt met algemene stemmen aangenomen, maar verschillende partijen steunen een motie om in deze tussenstap expliciete doelen en prestatie-indicatoren op te nemen.

Volgens de partijen is alleen op die manier duidelijk wat er moet gebeuren op het gebied van landbouw, natuurherstel, CO2-uitstoot en maatschappelijke wensen. Andere partijen vinden het stellen van specifieke doelen een stap te ver en willen in samenwerking met alle betrokken partijen de doelen bepalen.


3. Om het MKB te ondersteunen, moet 32 miljoen euro gestoken worden in de oprichting van de Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM).

Om het midden- en kleinbedrijf (MKB) gemakkelijker toegang te geven tot financiering, stelt Gedeputeerde Staten voor om de Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM) op te richten. De FOM is een financieringsfonds van 32 miljoen euro dat bedoeld is om innovaties en export te bevorderen. Daarnaast is de FOM bedoeld om nieuwe bedrijven naar de provincie te trekken.

Verschillende partijen vinden dat er in de Friese Ontwikkelings Maatschappij te weinig rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Zij stemmen om die reden tegen het voorstel. Bovendien komt de FOM naast de al bestaande NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.


4. Met een ‘Deltaplan Frysk’ moet de Friese taal en cultuur ondersteund worden.

Om de Friese taal en cultuur voor de toekomst te behouden, steekt de provincie 21,3 miljoen euro in het Deltaplan Frysk. Met dit actieplan, met geld dat afkomstig is uit de algemene reserve, zet de provincie in op versterking van de positie van het Fries en meertaligheid.


5. De provincie moet als doelstelling hebben dat het aantal biologische bedrijven jaarlijks met 80 stuks toeneemt.

Vrijwel unaniem heeft Provinciale Staten een voorstel aangenomen waarin gestreefd wordt naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025. Een aantal partijen gaat dat niet ver genoeg. Zij stellen daarom voor om als doelstelling te hanteren dat er jaarlijks 80 biologische bedrijven bij komen.

Tegenstanders van dit voorstel vinden dat het initiatief voor transitie naar biologische landbouw vanuit de sector zelf moet komen en dat de provincie hierin geen actieve rol heeft. Ook wordt als argument gegeven dat dit een onrealistisch doel is, waarbij de provincie geen middelen heeft om deze doelstelling te halen.


6. Het openbaar vervoer in de provincie moet vanaf 2025 zero emissie zijn.

Het openbaar vervoer in de provincie Fryslân moet duurzamer worden. Verschillende partijen stellen dat de ambitie van de provincie moet zijn om te streven naar zero emissie bij de uitlaat in 2025.

De partijen stellen als voorwaarde dat dit niet leidt tot een mindere bereikbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid. Bij de aanbesteding van alle vormen van openbaar vervoer zullen afspraken gemaakt worden binnen de keten van productie en gebruik.


7. De provincie Fryslân moet 250.000 euro bijdragen aan het kunstwerk “Het Paard van Fryslân”.

Vanuit de mienskip is het idee ontstaan om op de kop van de Afsluitdijk een enorm stalen beeld van een Fries paard te plaatsen. Het idee is dat het beeld een icoon wordt voor de provincie Fryslân en het automobilisten op de Afsluitdijk als het ware welkom heet wanneer zij de provincie binnen rijden. Het Paard van Fryslân moet ook een stimulans vormen voor het toerisme.

Verschillende partijen willen de komst van “Het Paard van Fryslân” ondersteunen door 250.000 euro beschikbaar te stellen voor een deel van de financiering. Niet alle partijen ondersteunen dat idee. Zij vinden het geen taak van de provincie om de komst van het kunstwerk mogelijk te maken.


8. De provincie moet in Den Haag lobbyen om de maximum-snelheid in Fryslân terug te brengen van 130 km per uur naar 120 km per uur.

Een snelheid van 130 km per uur draagt niet bij aan de verkeersveiligheid en veroorzaakt veel CO2- en fijnstof-uitstoot. Om die reden is het verstandig om de maximum-snelheid terug te brengen van 130 km per uur naar 120 km per uur, menen een aantal partijen.

Niet alle partijen zijn het hiermee eens. Volgens hen leidt 130 km per uur niet tot veel extra uitstoot van fijnstof en zijn er geen problemen met de verkeersveiligheid. Bovendien is bij wet besloten dat de maximumsnelheid op 130 ligt, voeren zij aan.


9. Om het culturele veld ook na LF2018 voldoende ruimte te geven, moet er een cultuurfonds komen van 5 miljoen euro.

Verschillende culturele instellingen en organisatoren van culturele festivals geven aan dat zij voor komende jaren meer geld nodig hebben. Verschillende partijen vinden dat de erfenis van LF2018 alleen met een forse bijdrage voor cultuur veiliggesteld kan worden.

De partijen stellen daarom voor een Cultuurfonds in te stellen van vijf miljoen euro voor 2019 en 2020. Een deel daarvan (1,5 miljoen) kan in de vorm van leningen beschikbaar worden gesteld voor cultureel ondernemerschap.

Niet alle partijen zijn voorstander van het voorstel. Zij vinden het bedrag te hoog en denken dat er in het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de Legacy voldoende middelen beschikbaar zijn en er al veel geld naar de Culturele Hoofdstad is gegaan.


10. Bij Nij Hiddum Houw moet een windpark komen met 9 windmolens.

Er wordt voorgesteld om de 16 windmolens bij Nij Hiddum Houw te vervangen voor 9 nieuwe molens. Windpark Nij Hiddum-Houw moet 42 Megawatt opwekken en levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling van de provincie voor windenergie. Voorstanders wijzen erop dat het windpark gerealiseerd wordt op een van de beste windlocaties in de provincie.

Niet alle partijen zijn voorstander van het windpark. Zij vinden dat de plannen teveel van bovenaf zijn opgelegd en er te weinig rekening wordt gehouden met bezwaren van bewoners van het gebied.

Voorstanders bestrijden dat. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van tegenstanders wordt de hoogte verlaagd van 208 meter naar 188 meter en is er een ruime compensatie voor omwonenden. Verder komt er een loket voor gezondheidsklachten en is het op termijn mogelijk dat de rode topverlichting vervangen wordt door radardetectie.


11. De provincie moet 5 miljoen euro extra uittrekken voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw.

Verschillende partijen in Provinciale Staten willen dat de provincie 5 miljoen euro extra uittrekt om de overgang naar natuurinclusieve landbouw gemakkelijker te maken. Dit bedrag komt bovenop de 3 miljoen euro dat eerder al ter beschikking werd gesteld. Daarnaast willen de partijen dat het bestaande transitiefonds tot 2022 blijft bestaan.

Niet alle partijen zijn het eens met het voorstel om extra geld uit te trekken. Zij wijzen op bestaande initiatieven zoals Living Lab die bedoeld zijn voor de ondersteuning van natuurinclusieve landbouw. Die voorzieningen zijn volgens deze partijen al voldoende.


12. Eerst moet een herindeling van het luchtruim komen en pas daarna moet de provincie een oordeel geven over de plannen voor vliegveld Lelystad.

Voor wordt besloten over de uitbreiding van vliegveld Lelystad, moet er een herindeling komen van het luchtruim. Volgens een aantal partijen creëert herindeling van het luchtruim extra ruimte in de lucht. Vliegtuigen van en naar Lelystad Airport kunnen dan hoger vliegen, waardoor overlast voor inwoners op aanvliegroutes verminderd wordt.

De indieners van dit voorstel wijzen er op dat het Rijk al in 2009 een begin zou maken met de herindeling van het luchtruim, maar dit tot nu toe heeft nagelaten.

Tegenstanders vinden dat het niet verstandig is om te wachten met een geven van een oordeel over de plannen rondom Lelystad, maar dat de provincie nu al een oordeel moet hebben en participeren in de besluitvorming.


13. De provincie moet onafhankelijke, regionale onderzoeksjournalistiek ondersteunen.

De provincie Fryslân kende een aantal jaren een provinciaal mediafonds ter ondersteuning van de regionale en lokale journalistiek. Door gebrek aan kwaliteit van de aanvragen is ervoor gekozen dit mediafonds stop te zetten.

Verschillende partijen dringen erop aan om het mediafonds een tweede kans te geven en jaarlijks 72.000 euro ter beschikking te stellen voor onafhankelijke kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek. Tegenstanders van het voorstel voeren aan dat verschillende media-aanbieders worden buitengesloten van dit fonds. Ook vinden zij dat de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie te scherp zijn opgesteld.


14. Belangrijke stukken op de website van de provincie moeten eerst in het Fries getoond worden.

Verschillende partijen zijn van mening dat belangrijke stukken, zoals de kadernota en de begroting, in principe altijd in het Fries getoond moeten worden op de website van de provincie. Alleen bij het aanklikken van een Nederlands vlaggetje wordt het stuk in het Nederlands getoond.

Niet alle partijen zijn voorstander van het idee. Lang niet alle inwoners van Fryslân zijn Friestalig, terwijl alle inwoners wel Nederlands spreken, voeren zij aan.


15. De provincie moet onderzoeken wat zij zelf kan doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Het aantal insecten in de natuur loopt sterk terug. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is daar debet aan. Om die reden is het een goede zaak wanneer de provincie onderzoekt wat zij zelf kan doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen, menen een aantal partijen.

Andere partijen twijfelen aan de nut en noodzaak van zo’n maatregel.


16. De provincie moet zorgen voor voldoende middelen om het programma Eetbaar Fryslân voort te kunnen zetten.

Het programma Eetbaar Fryslân is opgestart om Friese producenten en afnemers dichter bij elkaar te brengen. Belangrijkste doelstelling van Eetbaar Fryslân is om korte lokale voedselketens in Fryslân te realiseren.

Om ervoor te zorgen dat het programma haar doelstelling waar kan maken, is het van belang dat de provincie het project ondersteunt, menen verschillende partijen. Niet alle partijen zijn het daarmee eens. Zij zijn van mening dat Eetbaar Fryslân al voldoende tijd heeft gehad om zich maatschappelijk en financieel te bewijzen. Deze partijen vinden dat Eetbaar Fryslân ook zonder hulp van de provincie voldoende mogelijkheden heeft.


17. De subsidie voor het Fries Museum moet blijven zoals hij is en niet verhoogd worden.

Bij de nieuwbouw van het Fries Museum is de ambitie uitgesproken dat het museum door zou groeien naar 100.000 bezoekers per jaar. Na een onderzoek is gebleken dat de bestaande exploitatiesubsidie voor het museum (2,75 miljoen euro) onvoldoende is om die ambitie waar te maken.

Desondanks vinden een aantal partijen in Provinciale Staten dat de subsidie voor het Fries Museum niet verhoogd moet worden en dat het Fries Museum het moet doen met de huidige subsidie. Andere partijen vinden dat er wel meer geld moet komen voor het museum. Het museum speelt een grote rol bij het vergroten van cultuurtoerisme, voeren zij aan.


18. De provincie moet een ‘Seniorenkamer’ oprichten die advies geeft aan de provincie over ouderenbeleid.

Er is steeds meer vergrijzing in de provincie. Verschillende partijen zijn van mening dat het om die reden verstandig is om een zogeheten ‘Seniorenkamer’ op te richten. Dit is een adviesorgaan waarin ouderen vertegenwoordigd zijn om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de provincie over zaken die senioren rechtstreeks raken. Te denken valt aan vervoer, wonen, zorg en bereikbaarheid.

Niet alle partijen zijn voorstander van het idee. Zij vinden dat een Seniorenkamer weinig toevoegt omdat in het beleid nu al voldoende aandacht is voor de belangen van specifieke doelgroepen zoals ouderen.


19. De provincie moet een plan uitwerken om ‘Het recht om uit te dagen’ mogelijk te maken.

Via het ‘recht om uit te dagen’ kunnen inwoners van de provincie een aanbod of voorstel doen om een taak van de provincie over te nemen. Verschillende partijen in Provinciale Staten willen dit mogelijk maken. Een voorbeeld van het ‘recht om uit te dagen’ is bijvoorbeeld een caféhouder die de brugbediening op zich neemt.

De voordelen voor de provincie zijn niet alleen financieel, maar met name maatschappelijk, zo voeren de partijen aan. Inwoners kunnen taken uitvoeren met een sterke inbedding in het dorp, de stad of de samenleving, betogen zij. Andere partijen twijfelen aan de noodzaak van het ‘recht op uit te dagen’. Zij willen niet dat de provincie de regie over zaken uit handen geeft.


20. Er moet een nachttreinverbinding komen tussen Groningen en Leeuwarden.

De provincie Fryslân moet onderzoeken of er een nachttrein kan komen tussen Groningen en Leeuwarden die aansluit op de trein vanuit de Randstad. Reizigers die op vrijdagavond uit de Randstad vertrekken naar Leeuwarden moeten uiterlijk half elf op Rotterdam centraal staan. Ze komen dan rond één uur aan.

Reizigers met de bestemming Groningen kunnen anderhalf uur later nog afreizen. Dat is dankzij de nachttrein naar Groningen die rond drie uur aankomt. Een aantal partijen wil graag dat er op station Groningen een aansluitende trein naar Leeuwarden staat, zodat ook vanuit Fryslân gebruik gemaakt kan worden van de nachttrein.


21. De provincie moet ruimte bieden aan boeren uit het Veenweidegebied die ideeën hebben voor landbouw die beter past bij het Veenweidegebied.

De bodem in het Veenweidegebied klinkt in. Dit leidt tot bodemdaling en de uitstoot van veel CO2. Omdat zich veel agrarische bedrijven bevinden in het Veenweidegebied, vinden een aantal partijen dat naar de expertise van deze ondernemers geluisterd moet worden bij de aanpak van het probleem. Daarnaast vinden de partijen dat onderzocht moet worden of en hoe boeren geholpen zijn met een hoger waterpeil.

Tegenstanders vinden het voorstel overbodig. Zij stellen dat deze ruimte allang wordt geboden en dat boeren op dit moment al voldoende worden gehoord en worden betrokken.


22. De provincie moet ook wind op land toestaan.

De provincie Fryslan heeft hoge ambities met betrekking tot de transitie naar duurzame energie. Bij het behandelen van de Omgevingsvisie pleiten verschillende partijen ervoor om ook wind op land toe te staan om ervoor te zorgen dat de ambities gehaald worden.

Andere partijen keren zich tegen het voorstel. Zij willen dat de provincie vasthoudt aan een eerder besluit waarbij de plaatsing van windmolens op land wordt stopgezet.

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.