Raadzaal Arnhem

Meestem-meter Arnhem

Zo stemden de partijen

Hieronder zie je hoe de twaalf politieke partijen in de gemeenteraad gestemd hebben bij de stellingen die gebruikt worden in de Meestem-meter. De visuele weergave toont het stembord dat de gemeenteraad gebruikt om de uitslag te tonen.

1. Arnhem moet stoppen met Diftar


Toelichting: Arnhem maakt gebruik van Diftar, waarbij wordt betaald per vuilniszak restafval. Tegenstanders van Diftar vinden dat dit leidt tot onaanvaardbare hoeveelheden afvaldumpingen rond de containers en willen stoppen met Diftar. Voorstanders vinden dat Diftar de beste manier is om de hoeveelheid restafval te verminderen. Minder restafval betekent ook een lagere afvalstoffenbelasting.
Er werd in de gemeenteraad over dit voorstel gestemd, voordat een meerderheid van Arnhem Diftar in een referendum afwees.
2. Arnhem stelt zich kandidaat om het Eurovisie Songfestival te organiseren.


Toelichting: De gemeenteraad wil dat de gemeente Arnhem zich kandidaat stelt om het Eurovisie Songfestival in 2020 naar Arnhem te halen. Hiervoor levert de gemeente een financiële bijdrage van 500.000 euro.
3. Markt in de zorg leidt tot enorme winsten. De gemeente moet alternatieven onderzoeken.


Toelichting: Er zijn volgens sommige partijen veel voorbeelden van enorme winsten en fraude door zorginstellingen in Arnhem. Zij willen dat de gemeente onderzoekt of er alternatieven zijn. Andere partijen stellen dat marktwerking in de zorg niet leidt tot megawinsten en fraude.
4. Er moeten meer cultuurvoorzieningen komen in Arnhem Zuid.


Toelichting: Arnhem Zuid kent weinig voorzieningen op het gebied van cultuur. Daarover is in Arnhem Zuid veel onvrede, stellen verschillende partijen. Zij willen dat de gemeente zorgt voor meer cultuur in Arnhem Zuid.
Tegenstanders voeren aan dat zij vóór een beter cultureel evenwicht tussen Noord en Zuid zijn, maar dat zij een onderzoek daarnaar niet nodig vinden.
Nota bene: D66 merkt op dat zij in januari 2022 instemde met een amendement dat oproept tot een cultuurcentrum in Arnhem Zuid.
5. De gemeente moet met verhuurders afspraken maken om te stoppen met huurverhoging.


Toelichting: Als gevolg van de coronacrisis hebben veel inwoners te maken met inkomstenverlies. De Eerste Kamer heeft zich uitgesproken voor het bevriezen van de huren. In Arnhem moet de gemeente met verhuurders rond de tafel gaan om de voorgenomen huursverhoging terug te draaien. Tegenstanders van dit voorstel voeren aan dat dit verhuurders in de problemen brengt.
6. Boa’s die dat willen, kunnen een hoofddoekje of een keppeltje dragen.


Toelichting: Net als in landen als Groot Brittannië en Nieuw Zeeland, moeten boa’s in Arnhem de mogelijkheid hebben om hun geloofsovertuiging zichtbaar uit te kunnen dragen. Voorstanders wijzen erop dat de politiechef van Midden Gelderland daar voorstander van is. Tegenstanders wijzen op de scheiding tussen kerk en staat.
7. De tuinen van mensen die verhuizen uit een huurwoning, mogen voor maximaal de helft bestaan uit steen.


Toelichting: Groene tuinen dragen bij tot het verminderen van hittestress en wateroverlast. De gemeente moet afspraken maken met woningcorporaties. Bij verhuizing moeten huurders ervoor zorgen dat minstens de helft van hun tuin onbetegeld is.
8. De Blauwe golven worden opgeknapt. De stenen blijven én het terrein wordt vergroend.


Toelichting: Na een participatietraject van enkele jaren is een compromis over de Blauwe Golven gevonden. De parkeerplaats met kunstwerk blijft en de fontein wordt hersteld. Aan de randen wordt het verkeersplein uitgebreid vergroend. Tegenstanders vinden dat de Blauwe Golven beter gesloopt kunnen worden.
9. Om energiearmoede tegen te gaan, dient de gemeente zo snel mogelijk met een actieplan te komen.


Toelichting: Veel mensen met een laag inkomen hebben een (te) hoge energierekening. De gemeente wil energiearmoede aanpakken, maar een aantal partijen vindt dat de gemeente meer kan doen.
10. Het vertrouwen in de wethouder Inclusie wordt opgezegd. Haar ambtenaren hielden het discriminatierapport achter.


Toelichting: Een vernietigend rapport waaruit blijkt dat de gemeente Arnhem discrimineert in het personeelsbeleid is maandenlang achtergehouden. Door vasthoudende raadsleden komt het alsnog naar buiten. Voor een aantal partijen is het achterhouden van het discriminatierapport aanleiding het vertrouwen in de wethouder op te zeggen. Als deze motie van wantrouwen wordt aangenomen, moet de wethouder opstappen.

Tegenstanders van de motie voeren aan dat het rapport door ambtenaren is achtergehouden en dat ook de wethouder van niets wist. Bovendien heeft zij haar excuses aangeboden voor de gang van zaken.
Voorstanders van de motie stellen dat de wethouder bestuurlijk verantwoordelijk is. Verder voeren zij aan dat de wethouder van het rapport had moeten weten.
11. Er moet gestopt worden met de opvang van asielzoekers in AZC Elderhoeve.


Toelichting: Dat Arnhem een taak heeft bij de opvang van asielzoekers staat buiten kijf. Voorstanders van dit voorstel wijzen erop dat AZC Elderhoeve een tijdelijke voorziening was. Na vier jaar dient dat gestopt te worden. Zelfs bij sluiting voldoet Arnhem nog aan de landelijke norm mbt opvang van vluchtelingen. Tegenstanders wijzen erop dat de voorziening nog steeds nodig is door de toename van de vluchtelingenstroom.
12. Het Stadstheater wordt voor 54 miljoen euro opgeknapt.


Toelichting: Al jaren wordt gesproken over vernieuwing van het Stadstheater. Het pand is in erbarmelijke staat. Volgens voorstanders is verder uitstel niet mogelijk en zorgt dit alleen maar voor meer kosten. Dit voorstel is de voordeligste manier om het theater te renoveren. Een eerder ambitieuzer plan (100 miljoen euro) werd afgeblazen. Tegenstanders vinden desondanks dat het voorstel een te dure investering is.
13. De gemeente dient Arnhemse sekswerkers financieel te ondersteunen.


Toelichting: Ten tijde van dit voorstel golden strenge coronamaatregelen. Hierdoor konden sekswerkers in Arnhem hun werk niet doen en hadden daardoor geen inkomen. Omdat zij buiten de landelijke compensatieregels vallen, dient de gemeente Arnhem bij te springen.
14. De gemeente moet schulden van ouders die slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire overnemen.


Toelichting: Ouders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal zitten nog steeds in de verdrukking. Omdat de compensatie van gedupeerden is vastgelopen, waardoor nieuwe schulden dreigen, dient de gemeente de schulden over te nemen. Een aantal gemeenten heeft dit al gedaan. Tegenstanders van het voorstel vinden dat dit te ver gaat. Zij wijzen erop dat de gemeente al heel veel doet.
15. De auto mag best minder ruimte innemen in de stad. In plaats daarvan komen er meer vrijliggende fietspaden.


Toelichting: Arnhem heeft de ambitie om fietsgebruik te stimuleren. Hiervoor moeten meer vrijliggende fietspaden gerealiseerd worden en moeten er meer straten komen waar de auto te gast is.
16. Arnhem moet de stedenband met Wuhan in China verbreken.


Toelichting: Vanwege de schending van de mensenrechten van de Oeigoeren in China, vindt een aantal partijen dat Arnhem de stedenband met Wuhan in China moet verbreken.

Tegenstanders van het voorstel vinden dat het verbreken van contacten met Wuhan ertoe leidt dat de kwestie van de Oeigoeren niet meer aangekaart kan worden. Ook wordt gezegd dat verbreken van de stedenband te ver gaat, onder meer omdat Arnhem economisch baat heeft bij de stedenband.
17. Bij evenementen en etentjes van de gemeente, is vegetarisch eten de norm.


Toelichting: Om de duurzame omgang met voedsel uit te dragen, wordt voorgesteld om bij feestjes, etentjes en evenementen door de gemeente Arnhem voortaan vegetarisch eten als norm te hanteren.
18. De gemeente moet niet meewerken aan feesten met klassieke Zwarte Pieten.


Toelichting: De klassieke zwarte piet met een zwart uiterlijk, kroeshaar en gouden oorbellen is niet meer van deze tijd. De gemeente zou niet moeten meewerken aan feesten met een racistische karikatuur, aldus dit voorstel.
19. De biomassacentrale op de Kleefse Waard moet gesloten worden.


Toelichting: De provincie Gelderland heeft ten onrechte een vergunning verleend aan de biomassacentrale op de Kleefse Waard, aldus verschillende partijen. Bovendien is uit nieuwe feiten bekend dat de uitstoot van biomassacentrales hoger is dan eerder werd gedacht. De biomassacentrale op de Kleefse Waard moet daarom gesloten worden door de provincie Gelderland.

Tegenstanders van het voorstel stellen dat het onterecht is om de vergunning in te trekken. Een bedrijf heeft fors geïnvesteerd in de bouw van de centrale. Opeens zeggen dat het niet meer mag is niet zoals het hoort, stellen zij.
20. Arnhem wil geen kerncentrale op haar grondgebied.


Toelichting: De provincie Gelderland onderzoekt waar in de provincie er mogelijkheden zijn voor de realisatie van een nieuwe kerncentrale. Verschillende partijen willen dat Arnhem zich uitspreekt tegen de komst van een kerncentrale in Arnhem. Zij vinden kernenergie duur en schadelijk.
21. Het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk moet worden goedgekeurd.


Toelichting: Nadat eerder een meerderheid van de Arnhemmers zich uitsprak voor de plannen in Stadsblokken-Meinerswijk, moet de gemeenteraad zich nu uitspreken over het bestemmingsplan.
22. Arnhem moet een vuurwerkverbod instellen.


Toelichting: Wanneer de landelijke wetgeving daar mogelijkheden toe geeft, moet Arnhem een vuurwerkverbod instellen. In plaats daarvan moet er tijdens de jaarwisseling één centrale vuurwerkshow georganiseerd worden. Vuurwerk leidt tot veel schade en slachtoffers. Bovendien leidt vuurwerk bij veel Arnhemmers tot ergernis.