Steateseal

Provinsjale Steaten Fryslân

De Meistim-meter is in online stimhelp op basis fan resultaten. By de Meistim-meter fine jo besluten dy’t de ôfrûne fjouwer jier werklik naam binne troch Provinsjale Steaten yn Fryslân. By de Meistim-meter sitte jo by wize fan sprekken op de stoel fan in Steatelid. De Meistim-meter lit sjen mei hokker partij yn Provinsjale Staten jo it measte meistimd ha.

Start de Meistim-meter

De Meistim-meter bestiet út 22 stellingen. Under alle stellingen fine jo in taljochting dy’t jo helpe kin om jo stânpunt te bepalen. Op dizze side kinne jo sjen hoe’t alle politike partijen besletten hawwe oer de stellingen
De stellingen gean oer alle grutte tema’s en aktuele ûnderwerpen dêr’t Provinsjale Steaten yn Fryslân de ôfrûne fjouwer jier in beslút oer naam ha. De Meistim-meter jout op dy wize in goed ynsjoch oer de politike ûnderwerpen dêr’t de provinsje oer beslist.

De Meestem-meter heeft privacy van gebruikers heel hoog in het vaandel staan. Het gebruik van de Meestem-meter is anoniem. Indien je volledig anoniem wilt zijn op internet, raden we je aan om de privacy-settings van je browser in te stellen op privé-modus.


Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.